โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร
โดยทหารกองหนุน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้ หมู่บ้านทหารกองหนุน เป็นหมู่บ้านผลิตอาหาร โดยให้สามารถ ทำการผลิตอาหาร เพื่อใช้บริโภค ภายในหมู่บ้าน หากมีเหลือให้นำผลผลิตที่ได้ ไปจำหน่ายยังชุมชนข้างเคียง

เพื่อให้หน่วยทหาร ที่ดำเนินการจัดทำ โครงการ โดยการปรับปรุงพัฒนา พื้นที่บ้านซึ่งมีพื้นที่ตั้งโครงการ อยู่ติดแนวชายแดน บริเวณลำน้ำเหือง บ้านบ่อเหมืองน้อย ให้สามารถทำการผลิตอาหาร เพื่อใช้บริโภคภายในหมู่บ้าน หากมีเหลือ ก็จะนำผลผลิตที่ได้ ไปจำหน่ายในพื้นที ่หรือชุมชนข้างเคียง โครงการนี้เริ่มต้นรับสมาชิก จากทหารกองหนุน และราษฎรอาสาสมัครชายแดน จำนวน ๒๐ ครอบครัว เข้าเป็นสมาชิก มีกิจกรรมหลักคือ ผลิตอาหาร สร้างอาชีพ ดูแลรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการ ที่ให้ราษฎรที่เป็นสมาชิก บริหารงานกันเอง สร้างจิตสำนึกในการเป็น เจ้าของ และการมีส่วนร่วม ต่อการบริหารโครงการ และต่อสังคมรอบตัว จึงเป็นโครงการ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ปัจจุบัน สามารถพัฒนาพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตอาหาร และสร้างรายได้เป็นรูปธรรมแล้ว ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ มี ๓ แห่ง คือ

๑. บ้านบ่อเหมืองน้อย
ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๒. บ้านผไทรวมพล
ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๓. บ้านนักรบไทย
ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ศปร.กอ.รมน.ภาค ๒
ค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา

 

เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
จัดทำเว็บไซต์ โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ตั้ง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0-4531-2116-8 ต่อ 109 โทรสาร 0-4528-1881
E-Mail : it2center@ubon.prdnorth.in.th

เงินด่วนออนไลน์